Rajwani House

Location: Jodhpur, India
Client: Mr. Hitesh Rajwani